අපේ නිෂ්පාදන ඉතා පිළිගත් වෙළඳ නාම තුනක් යටතේ අලෙවි කෙරේ: යැංග්ලි, ජෙරීස්, හිෆීල්. ඒවා නම් ලාච්චු පද්ධතිය, සැඟවුනු විනිවිදක, බෝල දරණ ස්ලයිඩ, මේස ස්ලයිඩ, සැඟවුනු ඉඟි, හැන්ඩ්ල්, උඳුනේ යතුරු සහ අනෙකුත් ගෘහ භාණ්ඩ දෘඩාංග උපාංග, ඒවා ගෘහ භාණ්ඩ, කැබිනට්, ගෘහ උපකරණ යනාදිය සඳහා භාවිතා වේ ...
 • Full Extension Soft-Close Undermount Drawer Slide for Frameless Cabinets

  රාමු රහිත කැබිනට් සඳහා සම්පූර්ණ දිගු මෘදු-වසන්න යටිකුරු ලාච්චු ස්ලයිඩය

  රාමු රහිත කැබිනට් සඳහා සම්පූර්ණ දිග මෘදු-සමීප යටි කඳු ලාච්චු ස්ලයිඩය-සාමාන්‍යයෙන් මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා මිලිමීටර් 16 ලාච්චු පුවරුව භාවිතා කරයි. මෙම වර්ගයේ යටි සවි කරන ලාච්චු ස්ලයිඩය සකස් කළ හැකි ඉස්කුරුප්පු සහ ලී ප්ලග් සවි කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: යුරෝ 33 ඒ

 • Single Extension Soft Close Undermount Drawer Slide with Adjustable Screws and plugs

  සකස් කළ හැකි ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ ප්ලග් සමඟ තනි දිගුව මෘදු වසන්න යටිකුරු ලාච්චු ස්ලයිඩය

  සාමාන්‍යයෙන් මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා භාවිතා කළ හැකි සකස් කළ හැකි ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ ප්ලග් සහිත තනි දිගුව මෘදු වසන්න යටින් සවි කර ඇති ලාච්චුවක ස්ලයිඩය. මෙම වර්ගයේ යටි සවි කරන ලාච්චු ස්ලයිඩය සකස් කළ හැකි ඉස්කුරුප්පු සහ ලී ප්ලග් සවි කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: යුරෝ 23 ඒ

 • Full Extension Side Mounted Soft Closing Wire-basket Slide

  සම්පුර්ණ දිගු පැති සවි කර ඇති වයර්-බාස්කට් ස්ලයිඩය

  සම්පුර්ණ දිගු පැති සවි කර ඇති මෘදු වැසෙන වයර්-බාස්කට් ස්ලයිඩය සාමාන්‍යයෙන් මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා භාවිතා කරයි. මේ ආකාරයේ වයර් බාස්කට් ස්ලයිඩය කූඩ ලාච්චුව සවි කිරීමට ඉස්කුරුප්පු භාවිතා කරයි. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: යුරෝ 33 එස්

 • Silent soft close undermount hidden drawer slide full extension with front clips

  නිහ cliව මෘදු ලෙස යටින් සවි කර ඇති ලාච්චුවේ ඉදිරිපස ක්ලිප් සමඟ සම්පූර්ණ දිගුව

  නිහ kitchenව මෘදු ලෙස යටින් සවි කර ඇති සැඟවුනු ලාච්චුවක ස්ලයිඩය පූර්‍ණ දිගුවක් සහිතව මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කෙරේ. මෙම වර්ගයේ යටි සවි කර ඇති ලාච්චුවේ ඉදිරිපස වරහන් ලී ලාච්චුවලට සවි කිරීමට භාවිතා කරයි. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: යුරෝ 33 බී

 • Single Extension Soft Close Undermount Drawer Slide with Front Connectors

  ඉදිරිපස සම්බන්ධක සමඟ තනි දිගුව මෘදු වසන්න යටින් සවි කර ඇති ලාච්චු ස්ලයිඩය

  ඉදිරිපස සම්බන්ධක සහිත තනි දිගු මෘදු මෘදු සමීප යටි ලාච්චු ස්ලයිඩය සාමාන්‍යයෙන් මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා භාවිතා කරයි. මෙම වර්ගයේ යටි සවි කර ඇති ලාච්චුවේ ඉදිරිපස වරහන් ලී ලාච්චුවලට සවි කිරීමට භාවිතා කරයි. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: යුරෝ 23 බී

 • Full Extension Synchronous Moving Soft Closing Concealed Drawer Runner With 3D Front Brackets

  පූර්ණ දිගුව සමමුහුර්තව චලනය වන මෘදු වැසීම 3D ඉදිරිපස වරහන් සහිත සැඟවුනු ලාච්චු ධාවකය

  සම්පුර්ණ දිගුව සමමුහුර්තව චලනය වන මෘදු වැසෙන සැඟවුනු ලාච්චු ධාවකය 3D ඉදිරිපස වරහන් සාමාන්‍යයෙන් මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා භාවිතා කරයි. මෙම වර්ගයේ යටි සවි කර ඇති ලාච්චුවේ ඉදිරිපස වරහන් ලී ලාච්චුවලට සවි කර ඇත. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: EUR33BS

 • Hot-selling China Oven Parts Traditional Design Oven Door Hinges

  උණුසුම්ව විකිණෙන චීන අවන් කොටස් සාම්ප්‍රදායික මෝස්තරයේ උඳුන් දොරවල්

  හැදින්වීම: තනි කන් සහිත ගෑස් උදුන උඳුනේ දොරටුව එහි වම් සහ දකුණු පැති යුගල 1 කි. උදුනේ ගෑස් උදුනේ දොරවල් සඳහා භාවිතා කරන්න. ගෙරිස් දෘඨාංග ගෘහස්ථ, කාර්මික මෙන්ම විදුලි උදුන සඳහා විශේෂයෙන් අවුරුදු 10 කටත් වඩා බර කි.ග්‍රෑ -15 - කේඑස්ජීඑස් 3 ක් බරැති දොර වර්ගය සඳහා සුදුසු ය.

  මාදිලි අංකය: YL-01

 • 37mm Full/triple extension telescopic channel bayonet mount drawer slide

  37mm පූර්ණ/ත්‍රිත්ව දිගු දුරේක්ෂ නාලිකා බයිනෙට් සවි කරන ලාච්චුව

  37 මි.මී. පූර්ණ/ත්‍රිත්ව දිගු දුරේක්ෂ නාලිකා බයිනෙට් සවි කරන ලාච්චු ස්ලයිඩය ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් නිෂ්පාදන රේඛාවක් මඟින් නිපදවන අතර පරීක්ෂණ උපකරණ නිශ්ශබ්දතාවයෙන් හා සුමටව ක්‍රියා කරයි. අපේ බෝල දරණ ලාච්චුවේ ස්ලයිඩය ගැන 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm සඳහා වෙනස් පළලක් තිබේ. ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය දිගට අපට පුළුවනි. ඔබ අපේ දුරේක්ෂ නාලිකා ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

  ආදර්ශ අංකය: YA-3703

 • 37-230 mm Full extension tool box cabinet ball bearing bayonet mount drawer slide

  37-230 මි.මී., සම්පූර්ණ විස්තාරණ මෙවලම් පෙට්ටිය, කැබිනට් බෝලය සහිත, බයිනෙත්තු සවි කරන ලාච්චුව

  37-230 මි.මී., සම්පූර්ණ විස්තාරණ මෙවලම් පෙට්ටිය, කැබිනට් බෝල දරණ, ඉහළ නිරවද්‍යතාවයෙන් යුත් නිෂ්පාදන රේඛාවකින් සහ ඉතා උසස් නිශ්ශබ්දතාවයෙන් හා සුමටව ක්‍රියා කරන පරීක්ෂණ උපකරණ වලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද බයිනෙට් සවි කරන ලාච්චුව. අපේ බෝල දරණ ලාච්චුවේ ස්ලයිඩය ගැන 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm සඳහා වෙනස් පළලක් තිබේ. ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය දිගට අපට පුළුවනි. ඔබ අපේ දුරේක්ෂ නාලිකා ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

  ආදර්ශ අංකය: YA-37HK-230

 • 37-540mm Double Way Full Extension Bayonet Mount Ball Bearing Toolbox Drawer Slide

  37-540 මි.මී. ද්විත්ව මාර්ගය සම්පූර්ණ දිග බයොනෙට් මවුන්ට් බෝල් දරණ මෙවලම් පෙට්ටියේ ලාච්චුව

  ඉහළ නිරවද්‍යතාවයෙන් යුත් නිෂ්පාදන රේඛාවකින් සහ පරීක්ෂණ උපකරණ වලින් නිශ්පාදනය කරන ලද නිශ්ශබ්දතාවයෙන් හා සුමටව වැඩ කරන ද්විත්ව ආකාරයක සම්පූර්ණ දිගුවක් සහිත බයිනෙත්තු සවි කරන බෝල දරණ මෙවලම් පෙට්ටිය ලාච්චුව. අපේ බෝල දරණ ලාච්චුවේ ස්ලයිඩය ගැන 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm සඳහා වෙනස් පළලක් තිබේ. ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය දිගට අපට පුළුවනි. ඔබ අපේ දුරේක්ෂ නාලිකා ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

  ආදර්ශ අංකය: YA-37HK-540

 • Full extension bottom mount PUSH TO OPEN drawer slides with locking device

  අගුළු දැමීමේ උපකරණය සමඟ ලාච්චු ස්ලයිඩ විවෘත කිරීමට පහළට සවි කරන්න

  සම්පුර්ණ දිගු පතුලේ සවි කිරීම අගුළු දැමීමේ උපකරණයක් සහිත ලාච්චු ස්ලයිඩ විවෘත කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා භාවිතා කරයි. මෙම වර්ගයේ යටි සවි කර ඇති ලාච්චු ස්ලයිඩය ලී ලාච්චු වලට උපාංග අගුළු දැමීම භාවිතා කරයි. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: යුරෝ 33 ඩී

 • Full extension push to open under mount drawer slides with adjustable pins

  සකස් කළ හැකි අල්ෙපෙනති සමඟ සවි කර ඇති ලාච්චු ස්ලයිඩ යට විවෘත කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ දිගු තල්ලුව

  සාමාන්‍යයෙන් මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා සකස් කළ හැකි අල්ෙපෙනති සහිත සවි කර ඇති ලාච්චු ස්ලයිඩ යට විවෘත කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ දිගු තල්ලුව. මෙම වර්ගයේ යටි සවි කරන ලාච්චු ස්ලයිඩය සකස් කළ හැකි ඉස්කුරුප්පු සහ ලී ප්ලග් සවි කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. උසස් නිර්‍මාණ සංකල්පයෙන් යුත් උසස් තාක්‍ෂණික තායිවායි යන්ත්‍රයක් හිමි අපේ උසස් තාක්‍ෂණ කණ්ඩායම ගෝලීය ගෘහ භාණ්ඩ සමාගම්වල හොඳම තේරීම වන උසස් හා උසස් ජෙරීස් දෘඨාංග ප්‍රවේශමෙන් නිෂ්පාදනය කරයි.

  ආදර්ශ අංකය: යුරෝ 33 සී

123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1/12