වීඩියෝ

GERISS 37mm පූර්ණ දිගු දුරේක්ෂ නාලිකාව කොක්කෙන්

මෘදු සමීප ඉඟටිය මත GERISS යුරෝ වර්ගයේ ක්ලිප්

GERISS සිහින් කොටු ලාච්චු පද්ධතිය

GERISS එක්සත් ජනපද වර්ගයේ මුහුණු රාමු කැබිනට් 3D මෘදු සමීප ඉඟටිය

GERISS මුහුණු රාමු සහිත කැබිනට් සඳහා අගුලු දැමීමේ උපාංගයක් සහිත සම්පූර්ණ දිග මෘදු සමීප යටි ලාච්චු ස්ලයිඩයක්

සමාගමේ ප්‍රවර්ධන වීඩියෝව