අපගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරනු ලබන්නේ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති වෙළඳ නාම තුනක් යටතේ ය: යන්ග්ලි, ජෙරිස්, හයිෆෙල්. ඒවා ලාච්චු පද්ධතිය, සැඟවුනු විනිවිදක, බෝල දරණ විනිවිදක, මේස විනිවිදක, සැඟවුණු ඉඟි, හැන්ඩ්ල්ස්, අවන් හන්ජ් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඩ දෘඩාංග උපාංග වන අතර ඒවා ගෘහ භාණ්ඩ, කැබිනට්, ගෘහ උපකරණ ආදියෙහි භාවිතා වේ ...
 • Face frame cabinet powder spraying bottom mount self closing drawer slide

  මුහුණු රාමු කැබිනට් කුඩු ඉසීමෙන් පහළ සවි කිරීම ස්වයං වසා දැමීමේ ලාච්චු ස්ලයිඩය

  හැදින්වීම:මුහුණු රාමු කැබිනට් කුඩු ඉසීමෙන් පහළ සවි කිරීම ස්වයං වසා දැමීමේ ලාච්චු ස්ලයිඩය. එය මුද්දර යන්ත්රය මගින් සාදා ඇත. ඇමරිකානු වර්ගයේ මුහුණු රාමු කැබිනට් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. බර පැටවීමේ ධාරිතාව කි.ග්‍රෑ. 25 ක් පමණ වන අතර පාපැදි 50,000 වාරයකට වඩා වැඩිය. ලක්ෂණය වන්නේ ශේෂ පෑඩ් සහිත රෝලර් ස්ලයිඩය, අඩු ශබ්දය සහිත සුමට ස්ලයිඩින්, ස්වයං සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ලයිඩ-පිටත ව්‍යුහය වැළැක්වීම සඳහා නැවතුම් බිටු යුගලයි. මතුපිට උසස් ඉසින තාක්ෂණය, විෂ නොවන පරිසර හිතකාමී, effective ලදායී විඛාදන, මලකඩ විරෝධී භාවිතා කරයි.

  ආදර්ශ අංකය :. US02A

 • 604 Series European bottom mounting self close powder coated roller slide

  604 ශ්‍රේණි යුරෝපීය පතුලේ සවි කරන ස්වයං සමීප කුඩු ආලේපිත රෝලර් ස්ලයිඩය

  හැදින්වීම:604 ශ්‍රේණි යුරෝපීය පතුලේ සවි කිරීම ස්වයං සමීප කුඩු ආලේපිත රෝලර් ස්ලයිඩය යනු ලාච්චු විනිවිදකයේ පහසුම වර්ගයයි. එය මුද්දර යන්ත්රය මගින් සාදා ඇත. සියළුම වර්ගයේ ගෘහ භාණ්ඩ ලාච්චු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. බර පැටවීමේ ධාරිතාව KGS 25 ක් පමණ වන අතර පාපැදි 50,000 වාරයකට වඩා වැඩිය. ලක්ෂණය වන්නේ ශේෂ පෑඩ් සහිත රෝලර් ස්ලයිඩය, අඩු ශබ්දය සහිත සුමට ස්ලයිඩින්, ස්වයං සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ලයිඩ-පිටත ව්‍යුහය වැළැක්වීම සඳහා නැවතුම් බිටු යුගලයි. මතුපිට උසස් ඉසින තාක්ෂණය, විෂ නොවන පරිසර හිතකාමී, effective ලදායී විඛාදන, මලකඩ විරෝධී භාවිතා කරයි.

  ආදර්ශ අංකය :. YA-01

 • FGV Series bottom mount self closing powder coating South America drawer slides

  FGV Series පතුලේ සවිකරන ස්වයං වසා දැමීමේ කුඩු ආලේපනය දකුණු ඇමරිකාවේ ලාච්චු ස්ලයිඩ

  හැදින්වීම:FGV Series පතුලේ සවිකරන ස්වයං වසා දැමීමේ කුඩු ආලේපනය දකුණු ඇමරිකා ලාච්චු විනිවිදක යනු ලාච්චු විනිවිදකයේ පහසුම වර්ගයයි. එය මුද්දර යන්ත්රය මගින් සාදා ඇත. සියළුම වර්ගයේ ගෘහ භාණ්ඩ ලාච්චු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. බර පැටවීමේ ධාරිතාව KGS 25 ක් පමණ වන අතර පාපැදි 50,000 වාරයකට වඩා වැඩිය. ලක්ෂණය වන්නේ ශේෂ පෑඩ් සහිත රෝලර් ස්ලයිඩය, අඩු ශබ්දය සහිත සුමට ස්ලයිඩින්, ස්වයං සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ලයිඩ-පිටත ව්‍යුහය වැළැක්වීම සඳහා නැවතුම් බිටු යුගලයි. මතුපිට උසස් ඉසින තාක්ෂණය, විෂ නොවන පරිසර හිතකාමී, effective ලදායී විඛාදන, මලකඩ විරෝධී භාවිතා කරයි.

  ආදර්ශ අංකය :. YA-02

 • 86mm Height drawer side panel slide metal box drawer

  86mm උස ලාච්චුවේ පැති පැනලය ස්ලයිඩ් ලෝහ කොටු ලාච්චුව

  හැදින්වීම:මිලිමීටර් 86 උස ලාච්චුවේ පැති පැනල ස්ලයිඩ් ලෝහ කොටු ලාච්චුව පහසුම ලාච්චු පද්ධතියකි. එය මුද්දර යන්ත්රය මගින් සාදා ඇත. සියළුම වර්ගයේ ගෘහ භාණ්ඩ ලාච්චු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. බර පැටවීමේ ධාරිතාව KGS 25 ක් පමණ වන අතර පාපැදි 50,000 වාරයකට වඩා වැඩිය. ලක්ෂණය වන්නේ ශේෂ පෑඩ් සහිත රෝලර් ස්ලයිඩය, අඩු ශබ්දය සහිත සුමට ස්ලයිඩින්, ස්වයං සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ලයිඩ-පිටත ව්‍යුහය වැළැක්වීම සඳහා නැවතුම් බිටු යුගලයි. මතුපිට උසස් ඉසින තාක්ෂණය, විෂ නොවන පරිසර හිතකාමී, effective ලදායී විඛාදන, මලකඩ විරෝධී භාවිතා කරයි.

  ආදර්ශ අංකය :. YA-03A86

   

 • 118mm metal box drawer slide (powder coated roller slide)

  මිලිමීටර් 118 ලෝහ පෙට්ටි ලාච්චු ස්ලයිඩය (කුඩු ආලේපිත රෝලර් ස්ලයිඩය)

  හැදින්වීම:මිලිමීටර් 118 ලෝහ පෙට්ටි ලාච්චු ස්ලයිඩය (කුඩු ආලේපිත රෝලර් ස්ලයිඩ්) යනු ලාච්චු පද්ධතියේ පහසුම ක්‍රමයයි. එය මුද්දර යන්ත්රය මගින් සාදා ඇත. සියළුම වර්ගයේ ගෘහ භාණ්ඩ ලාච්චු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. බර පැටවීමේ ධාරිතාව KGS 25 ක් පමණ වන අතර පාපැදි 50,000 වාරයකට වඩා වැඩිය. ලක්ෂණය වන්නේ ශේෂ පෑඩ් සහිත රෝලර් ස්ලයිඩය, අඩු ශබ්දය සහිත සුමට ස්ලයිඩින්, ස්වයං සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ලයිඩ-පිටත ව්‍යුහය වැළැක්වීම සඳහා නැවතුම් බිටු යුගලයි. මතුපිට උසස් ඉසින තාක්ෂණය, විෂ නොවන පරිසර හිතකාමී, effective ලදායී විඛාදන, මලකඩ විරෝධී භාවිතා කරයි.

  ආදර්ශ අංකය :. YA-03A118

 • 150mm metal box drawer slide

  මිලිමීටර් 150 ලෝහ පෙට්ටි ලාච්චු ස්ලයිඩය

  හැදින්වීම:මිලිමීටර් 150 ලෝහ පෙට්ටි ලාච්චු ස්ලයිඩය පහසුම ලාච්චු පද්ධතියකි. එය මුද්දර යන්ත්රය මගින් සාදා ඇත. සියළුම වර්ගයේ ගෘහ භාණ්ඩ ලාච්චු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. බර පැටවීමේ ධාරිතාව KGS 25 ක් පමණ වන අතර පාපැදි 50,000 වාරයකට වඩා වැඩිය. ලක්ෂණය වන්නේ ශේෂ පෑඩ් සහිත රෝලර් ස්ලයිඩය, අඩු ශබ්දය සහිත සුමට ස්ලයිඩින්, ස්වයං සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ලයිඩ-පිටත ව්‍යුහය වැළැක්වීම සඳහා නැවතුම් බිටු යුගලයි. මතුපිට උසස් ඉසින තාක්ෂණය, විෂ නොවන පරිසර හිතකාමී, effective ලදායී විඛාදන, මලකඩ විරෝධී භාවිතා කරයි.

  ආදර්ශ අංකය :. YA-03A150