ආගන්තුකයෙක් විශාල වේදිකාවක් කරයි

ගෘහ භාණ්ඩ හෝ කැබිනට් නිෂ්පාදනයේදී ඇත්ත වශයෙන්ම දෘඩාංග සවිකෘත එහි පිරිවැය දරන්නේ 5% -10% පමණයි. නමුත් ගෘහ භාණ්ඩ හෝ කැබිනට් වල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ස්ථාවරය හෝ වැටීම, වඩාත් බුද්ධිමත් හැඟීම වන්නේ ලාච්චු විනිවිදකවල සුමටතාවය, කැබිනට් දොර මාරුව සහ නිශ්ශබ්ද වුවත්, මිනිස් ස්වභාවය වෙනස් වී ඇත්ද යන්න සෑම කාර්යයක්ම, “GERISS HARDWARE” දශක ගණනාවක් තිස්සේ , නොකඩවා, ගෘහ භාණ්ඩ දෘඩාංග සවිකෘත පමණක් කරන්න. සහායක භූමිකාවට අනුගත වන්න, ප්‍රධාන භූමිකාව නොකරන්න, සහායක භූමිකාව, තරයේ, කුඩා සහායක භූමිකාවට ද විශාල වේදිකාවක් ඇත, එසේම විශාල ජීවිතයක් අත් කර ගත හැකිය.

GERISS HARDWARE වෘත්තීය නිෂ්පාදන ලාච්චු පද්ධතිය, සැඟවුණු ලාච්චු විනිවිදක, බෝල දරණ දුරේක්ෂ නාලිකා, මේස විනිවිදක, ඉඟි සහ පාරිභෝගිකයාගේ නියැදිය හෝ ඇඳීම අනුව ගෘහ භාණ්ඩ උපාංග. ඔබගේ පරීක්ෂණය ලැබීම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.GERISS Undermount Slide-01


තැපැල් කාලය: නොවැම්බර් -17-2020